کمال امروهی: یک کارگردان و فیلمنامه نویس برجسته سینمای هند

تنظیم وتهیه کنندگان: محمودعالم ملک وشمس شیروانی