رئیس رزروبانک هند در پرتو وامهای بد برای نظارت بانکهای بخش عمومی متقاضی اختیارات بیشتری شده است.  

رزروبانک هند در وسط وامهای بد در وام دهندگان دولتی نیازمند اختیارات بیشتری برای نظارت بانکهای بخش عمومی است.  اورجیت پاتل رئیس رزروبانک هند مطلب مذکور را درهنگام ظهورش در جلسه کمیته دارای دایمی پارلمانی در روز سه شنبه در دهلی نو ابراز نمود. منابع حاکی اند که رئیس رزروبانک در دوران این جلسه مواجه با سوالات سرسخت از سوی قانونگذاران درباره وامهای بد، جعلسازی بانکی، کمبود نقدی و قضیه های دیگر شده. منابع حاکی اند که آقای پاتل به اعضای پارلمان اطمینان داده که اقداماتی برای تحکیم سیستم بانکی بعمل آورده می شوند. او به اطلاع کمیته مذکور رسانیده  که رزروبانک هند دارای کنترل ناکافی بر بانکهای بخش عمومی است.

آقای پاتل نیز به سوالها درباره فریب وکلاه برداری متهمه ای از سوی نیراو مودی و همدستانش در بانک ملی پنجاب پاسخ داده. او به اطلاع کمیته پارلمانی مذکور رسانیده اقداماتی برای تحکیم سیستم بانکی بعمل آورده می شوند. آقای پاتل راجع به ان پی اِ اظهار اطمینان نموده که رزروبانک هند به فایق آمدن براین بحران قادر خواهد بود.