وزیرعدالت و دادگستری انگلیس فیلیپ لی، برسر معامله بندی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، استعفا داده است.

وزیرعدالت و دادگستری انگلیس فیلیپ لی، برسر معامله بندی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، استعفا داده است. این لطمۀ شدید برای نخست وزیر خانم ترزا مه خواهد بود که هم اکنون مواجه با اوضاع بس دشوار درپارلمان  بعلت لایحۀ عقب کشی از اتحادیه اروپا می باشد. آقای لی درحال تقدیم استعفای خود گفت که پارلمان، نادیده گرفته می شود و او از تصمیم دولت برای عقب کشی از اتحادیه اروپا، حمایت نمی کند. آقای لی، چند ساعت قبل از اجلاسیۀ مخصوص پارلمان استعفا داده بود که درآن تصادم میان دولت خانم مه و اعضای پارلمانی حتمی بنظر می آید.