نارندرا مودی نخست وزیر هند، برای تجدید نظر نمودن پیشرفت طرح های حکومت ائتلاف ملی، جلسه شورای وزیران را در دهلی نو، احضار نموده است.

نارندرا مودی نخست وزیر هند، خواستار تشکیل اجلاسیه  شورای وزیران امروز در دهلی نو شده است. منابع می گویند که دراین اجلاسیه، آقای مودی، پیشرفت طرح های عمدۀ دولت ائتلاف ملی و موضوعات مهم را تجدید نظر خواهد نمود. از همه وزیران مرکزی خواسته شده است که دراین اجلاسیه مهم شرکت نمایند. اجلاسیه مذکور درساختمان پارلمان در دهلی نوتشکیل می شود. اجلاسیه مذکور راجع به مشکلات کشاورزان و کوششهای دولت برای فراهم ساختن بهبود و آسایش به آنها بررسی خواهد نمود. برنامه های مهم دولتی از جمله طرح فراهمی داروهای نخست وزیر، هند نوین، طرح بیمه محصولات نخست وزیر، طرح برقی سازی نخست وزیر و طرح صندوق های آغاز نو، هم بررسی خواهد شد.