16 نفر دریک تصادف خیابانی در ماینپوری ایالت اوتارپرادش هند به هلاکت رسیدند.

16 نفر از جمله یک زن امروزصبح دریک تصادف خیابانی در بخش ماینپوری ایالت اوتارپرادش هند به هلاکت رسیدند. 16 تن دیگر زخمی گزارش شده اند. درحالیکه 13 نفر از مجروحین در بیمارستان ماینپوری بستری نموده شدند، 3 نفر از آنها که شدیداً  زخمی شده بودند، به انستیتیو پزشکی سرتاسری هند واقع در سایفای ایتاوا برده شدند.

سروزیر ایالت اوتارپرادش یوگی آدتیانات برسر این حادثه اظهار غم واندوه نموده و به مامورین بخاطر فراهمی تسهیلات پزشکی مناسبی به مجروحین
هدایت داده است.