نخست وزیرمودی می گوید که عمران تنها پاسخی به خشونت می باشد. او سرویس هوایی را برای منطقه بستر نکسلی زده و ابتکارهای عمل دیگر را در چتیسگر افتتاح نموده.

نخست وزیر نارندرا مودی گفته است که عمران تنها پاسخی به خشونت می باشد. او در روز پنجشنبه ضمن خطاب به یک جلسه عمومی در بهلائی چتیسگر گفت که در دوران چهارسال گذشته تعداد زیادی از جوانان گمراه یک جریان عمده جامعه بعلت ابتکارهای عمل عمرانی دولت مرکزی بازگشته.

خبرنگارما می گوید که این بیانات آقای مودی خیلی حایز اهمیت است چون چتیسگر از سالهای متعدد شاهد خشونت گسترده افراطی می باشد.

نخست وزیرگفت که در دوران چهار سال گذشته دولتش تلاشهایی را برای ایجاد اعتماد درمیان توده های عموم مردم با بعمل آوری اقدامات عمرانی انجام داده است.