تیم هاکی زنان هند امروز در سومین مسابقه پنج سری مسابقه در مادرید و اسپانیا بمسابقه خواهد پرداخت.

تیم هاکی زنان هند امروز در سومین مسابقه پنج سری مسابقه در مادرید و اسپانیا بمسابقه خواهد پرداخت. این مسابقه درساعت یازده بعد از ظهر بوقت محلی هند آغاز خواهد شد. باشکست صفر بر سه در مسابقه گشایشی در روز سه شنبه تیم هند برای نشان دادن یک نمایش چشمگیر و نتیجه مساوی یک در برابر یک برعلیه میزبانان در دومین مسابقه دیروز وضع خود را بهتر ساخته. این مسابقه قسمتی از تدارکات تیم برهبری رانی رامپال برای مسابقه جام جهانی آینده می باشد. مسابقه جام جهانی از تاریخ بیست و یکم ماه آینده تا تاریخ پنجم ماه اوت در لندن صورت خواهد گرفت.