جسد آسیب دیده از گلوله جوان ارتش ربوده شده، اورنگ زیب دربخش پولوامای جنوب کشمیر دریافت شد.

جسد آسیب دیده از گلوله جوان ارتش ربوده شده، اورنگ زیب که توسط جنگجویان ناشناس ربوده شده بود عصرگذشته در ناحیه گوسوی بخش همجوار پولواما در جنوب کشمیر دریاف تشد. قبلاً جنگجویان مظنون دیروز یک جوان ارتش اورنگ زیب را از ناحیه شوپیان جنوب کشمیر ربوده بودند. این جوان ربوده شده به ناحیه پونچ منطقه جامو تعلق می داشت. نیروهای امنیتی اظهار داشته که این سرباز ربوده شده چهل وچهارمین تفنگداران ملی بعنوان افسر امنیتی سرگرد شوکلا  بکار گماشته شده بود که تحت فرماندهی اش یک عملیات جنجکویان درماه گذشته در ناحیه درابگام پولواما آغاز شده بود. فرمانده حزب الله سمیر تائیگر دراین عملیات ضد جنگجویان بهلاکت رسیده بود.