دولت مرکزی امداد نقد ماهانه به مهاجرین جامو وکشمیر را بمیزان سی درصد افزوده است.

دولت مرکزی امداد نقد ماهانه به مهاجرین جامو وکشمیر را بمیزان سی درصد افزوده است. اکنون این سه هزار ودویست وپنجاه روپیه بجای دو هزار وپانصد روپیه برای هرکس خواهد بود. این مقدار پول به حسابهای بانکی افراد ذینفع واجد شرایط منتقل خواهدشد. وزارت کشور دربیانیه ای گفت که مرمت و احیای اردوگاههای جاگاتی وتالوارا که درآنجا مهاجرین فعلاً بسر می برند نیز جریان دارد و دولت مرکزی تمام هزینه های این کار را پرداخت خواهد نمود.  این تصمیم بدنبال اعلامیه ای برای پشتیبانی از خانواده های مهاجرین توسط وزیر کشور راجنات سینگ در دوران بازدید اخیرش از جامو گرفته شد.