قرار است نخست وزیر نارندرا مودی امروز درساعت نه ونیم قبل از ظهر ازطریق کنفرانس ویدیویی با افراد ذینفع برنامه هند دیجیتال تعاملی نماید.

نخست وزیر نارندرا مودی درساعت نه ونیم صبح امروز ازطریق کنفرانس ویدیویی باافراد ذینفع هند دیجیتال تعاملی خواهد داشت. این تعامل بر شبکه اخبار دور درشن و نرم افزار نارندرا مودی در دسترس قرار خواهد داشت. آقای مودی با فراهمی اطلاعات درباره تعاملش با افراد ذینفع دریک پیام تویت در روز چهارشنبه گفت که امکانات تکنولوژی انتقال دهنده فراوان می باشد. او گفت که دولت تکنولوژی را دربخشهای گسترده ای و دامنه دار بخصوص در بوجود آوردن سرعت وفرانمایی بکار برده و این بنفع فراگیر مستمندان می باشد. نخست وزیرگفت که کسانی که از پرادان منتری گرامین ساکچهرتا ابیان یعنی جنبش باسوادی دیجیتال روستایی نخست وزیر، افراد ذیفنع خدمات مرکزی، مردم متعلق به برون سپاری روند بازرگانی مختلف و داوطلبان زحمت کش مائی گو سودبرده، مسافت و درون بینیهای خود را مبادله خواهند نمود. آقای مودی اخیراً با افراد ذینفع پرادان منتری آواس یوجنا رورل یعنی طرح مسکن روستایی نخست وزیر، جن اوشادی پریوجنا یعنی طرح داروهای عمومی، اجوالا یوجنا، مُدرا یوجنا و جوانسالان از جهان استارت اپ واختراع تعاملی نموده بود.