عیدالفطر که مظهر پایان ماه مقدس رمضان می باشد فردا درسراسر کشور برگزار خواهد شد.

عیدالفطر که مظهر پایان ماه مقدس رمضان می باشد فردا درسراسر کشور برگزار خواهد شد. امام شاهی مسجد جامع سیداحمد بخاری و امام شاهی مسجد فتح پوری دکتر مفتی محمد مکرم احمد اظهار داشته که ماه جدید عیدالفطر درعصر گذشته دیده نشده بنابرین عید فردا برگزار خواهد شد.