دولت جدید اردن پس از تظاهرات گسترده ای و دامنه دار برعلیه افزایش قیمت و اقدامات سرسخت مراسم تحلیف را بجا آورد.

دولت جدید اردن دیروز پس از تظاهرات گسترده ای و دامنه دار برعلیه افزایش قیمتها اقدامات سرسخت که نخست وزیر را وادار به استعفا نموده،  مراسم تحلیف را بجا آورده است. هیئت حاکمه ای جدید به رهبری عمر الرزاز قبلاً قانون مالیات بردرآمد جنجال برانگیز را پس گرفته که هزارها نفر از خبرنگاران را به خیابان ها بیرون آورده بود. دراین تغییر دولت نصف بیست وهشت وزیرکابینه تبدیل شده اند. مردم اردن در عمان و شهرهای دیگر برسر افزایش پیشنهادی درمالیات بردرآمد به آن اندازه دست به تظاهرات زده که نخست وزیر هانی ملقی را وادار به استعفا نمود.