هند گزارش کمیسیار عالی حقوق انسانی سازمان ملل را مسترد ساخت

نویسنده: کاوشیک روی

مترجم: شمس شیروانی

هند گزارش اداره کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل درقبال اوضاع حقوق انسانی درکمشیر را مسترد ساخته آن را شدیداً محکوم نموده مورد اعتراض قرار داده است. دهلی نو گذارش را فریبنده ، ساخته وانگیزنده ای خواند. ایالت جامو وکشمیر یک قسمت جدانشدنی، متحد و مطلق هند می باشد و گزارش ساختگی از نگریستن برحقایق زمینی ناکام مانده است.

درهمان روزی که گزارش توسط اداره کمیسیار عالی حقوق انسانی سازمان ملل منتشرشد، شجاعت بخاری یک ژورنالیست برجسته کشمیری و سردبیر روزنامه رائزینگ کشمیر در محل مطبوعاتی سرینگر از دست تروریستها باضرب گلوکه کشته برجاگذاشته شد. این اقدام ددمنشانه و کشتن یک سرباز ارتش هندی در پولواما بطور واضح بسوی دست داشت عوامل تروریستی از آنسوی مرزهای هند اشاره می کند. آن گزارش مستلزم پاسخی نسبت به مسئله “حقوق بشر” بخاری ودیگران که بدون مقصر بودن ازپای درآورده شدند است.

وزارت امورخارجه هند در رد ادعای گزارش ساختگی حاکی است که آن یک جمع آوری برگزیده ای از اطلاعات غیرموثق می باشد. آن آشکاراً یک گزارش تبعیضی است و درصدد ایجاد یک حکایت کذب محض می باشد.

گزارش مذکور نقض کننده حق حاکمیت و تمامیت ارضی هند است. پاکستان یک قسمت ایالت هند را ازطریق تعارض تحت اشغال نامشروع و بالجبر نگه داشته است. هند چندین بار از پاکستان خواسته که از مناطق اشغالی اخراج شود. توضیح نادرست منطقه هند درگزارش شیطنت آمیز، منحرف کننده وغیرقابل قبول می باشد. درحقیقت جامووکشمیر آزاد به اصطلاح یعنی کشمیر تحت اشغال پاکستان و گلگت وبلتستان تحت اشغال نامشروع اسلام آباد می باشند. حقوق بشر مردم کشمیر تحت اشغال پاکستان وگلگت بلتستان تحت تهدید وخیم از سوی مقامات پاکستانی قرار گرفته.

دهلی نو اصرار برآن داشته که تروریسم فاحش ترین نقض حقوق بشر می باشد. باوجود آن تالیف کنندگان شیوه تروریسم فرامرزی ناشی از پاکستان ومناطق تحت کنترل نامشروعش را نادیده گرفته اند. تروریسم فرامرزی وترغیب دارای هدف سرکوبی آرمان مردم جامو وکشمیر است که باعث اختلال دربافت سیاسی واجتماعی و گذاشتن سوء تاثیر بر تمامیت هند می باشد.

گذارش انگیزه ای بطور عمدی حقوق اساسی وآزادیهای تضمین شده تحت قانون اساسی به هرشهروند هندی، شامل آن ایالت جامو وکشمیر که نیز توسط دستگاه مستقل قضائیه، کمیسیونهایی حقوق انسانی، رسانه های آزاد ومرتعش ویک جامعه مدنی فعال محافظت شده است را نادیده گرفته است.

هند اعتراض ونظریات سرسختی را در قبالِ مذکور به کمیسیار عالی حقوق انسانی سازمان ملل بطور صریح ابلاغ نموده است. دهلی نوعمیقاً نگران است که به پیش داوریهای انفرادی اجازه داده می شود که اعتبار یک نهاد سازمان ملل از دست داده شود.

این نوع گزارشات ددمنشانه نمی توانند آرمانِ مردم و دولت هند را در راستای اتخاذ تدابیر لازمه جهت تحفظ حق حاکمیت ویکپارچگی ملی کشور از تروریسم آنسوی مرز تضعیف نماید.

جامعه جهانی از حقایق آگاه است که هند از 3 دهه گذشته یک قربانی تروریسم حمایت شده پاکستان می باشد. و آن موجب جانهای بی گناه زیادی در جامو وکشمیر و سایر نکات کشور گردیده است. جامعه بین المللی نیز قربانی تروریسم بوده است.اما گمان آن می رود که کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل تروریسم را با عینک دودی می نگرد.

تروریسم در جهانِ غرب واژه مذهبی گرفته است. هند بطور مستحکم اصرار برآن دارد که “تروریسم فاقد مذهب” است. تروریسم بزرگترین تهدید به تمدن در قرن 21 می باشد. عجب است که سازمان ملل هنوز هم راجع به معرفی “کنوانسیون جامع بر تروریسم بین المللی” جدی نیست که نظریه ای است که هند 3 دهه  پیش آن را بحث کرده بود. آن کنوانسیون می تواند یک نقش محوری را در نبرد جهانی علیه تروریسم ایفاء نماید.