درمسابقه تنیس ویمبلدون رافائل نادال، نوواک جوکوویچ، کِوین ایندرسون و جِ ایسنر وارد مسابقات نیمه نهایی یک نفره مردان شده اند.

درمسابقه تنیس ویمبلدون رافائل نادال، نوواک جوکوویچ، کِوین ایندرسون و جِ ایسنر وارد مسابقات نیمه نهایی یک نفره مردان شده اند. دیروز درمسابقات ربع نهایی درلندن رافائل نادال جووان مارتین دِل پورتو را درپنج بازی ، نوواک جوکوویچ ، کئی نیشیکوری را درپنج بازی ، کیو ایندرسون، راجرفدرر را در پنج مسابقه شکست داده، درحالیکه جِ ایسنر درچهارمسابقه برمیلوز راونیک غلبه داشته.