شهرداری کارگیل تلاشهای جدی را برای انجام ماموریت دولت مرکزی برای تدارکات مسکن به همگان تحت طرح مسکن نخست وزیربعمل می آورد.

شهرداری کارگیل تلاشهای جدی را برای انجام ماموریت دولت مرکزی برای تدارکات مسکن به همگان تحت طرح مسکن نخست وزیربعمل می آورد. هدف این طرح تدارکات منازل پخته به همگان تا سال 2022 میلادی می باشد هنگامیکه این کشورهفتاد و پنجمین سال استقلال هند را جشن می گیرد.