نخست وزیرنارندرا مودی می گوید که دولتش سعی می کند زندگانی کشاورزان و سربازان را ازطریق طرح های متعدد دگرگون بسازد.

نخست وزیرنارندرا مودی گفته است که دولت ائتلاف دموکراتیک ملی اقدامات متعدد را بنفع کشاورزان و سربازان بعمل آورده است. آقای مودی دیروزدر حین خطاب به یک اجتماع کشاورزان دربخش مکتسردرپنجاب گفت که دولت ائتلاف دموکراتیک ملی سعی می کند احترام گذاری از کشاورزان و سربازان را ازطریق طرح های متعدد اعاده نماید. او تعهدش برای دوبرابرنمودن درآمد کشاورزان تا سال 2022 میلادی را تکرار نمود. او گفت که تلاشهایی دراین مورد ازچهارسال گذشته بعمل آورده می شوند. نخست وزیرراجع به افزایش در قیمت پشتیبانی حد اقل برای محصولات خریف، تلاشهای بعمل آمده برای بهبودی وضع زمین ، پوشش نئور اوره و تضمین بازارهای بهتربرای کشاورزان سخن راند. آقای مودی همچنین ازکشاورزان برای تولید بی سابقه محصولات درچهارسال گذشته امتنان و تشکرنمود. نخست وزیرگفت که چه تامین امنیت خواربار یا چه دفاع ازمرزها باشد ، پنجاب همیشه برای کشور الهام بخش بوده است. او گفت  که دولت ائتلاف دموکراتیک ملی وعدۀ یک درجه و یک حقوق بازنشتگی را به تکمیل رسانده است.