درافغانستان تلفات جانی ناشی از حمله تروریستی درشهرشرقی جلال آباد بمیزان 11 نفر رسیده است.

درافغانستان تلفات جانی ناشی از حمله تروریستی درشهرشرقی جلال آباد بمیزان 11 نفر رسیده است. یک مقام آنکشور حاکیست که ده تن دیگرنیز در حمله دیروز دریک محوطه اداره تعلیمی درشهرمجروح شدند. دراین حمله حد اقل دو حمله آور دست اندرکارداشته وهردو آنها کشته شدند. هیچ کس مسئولیت فوری این حمله را بعهده نگرفته است.