ایران می گوید که تهران منتهای سعی خود را برای تامین امنیت تدارکات نفت به هند بعمل خواهد آورد چون این کشور یک شریک انرژی معتبربرای دهلی نو بوده است.

ایران می گوید که تهران منتهای سعی خود را برای تامین امنیت تدارکات نفت به هند بعمل خواهد آورد چون این کشور یک شریک انرژی معتبربرای دهلی نو بوده است. این توضیح توسط سفارت ایران درظرف یک روز شده پس ازآن که نایب سفیرو کاردارایران مسعود رضوانیان رهاغی به دهلی نو اخطار نموده که این امتیازات ویژه ای را ازدست خواهد داد اگر از واردات نفت ایرانی بدنبال  قیودات آمریکایی کاست. سفارت ایران دیروزدربیانیه ای دردهلی نو گفت که ایران دشواریهای گریبان گیردهلی نو دربرخورد با بازار انرژی بی ثبات را درک می نماید و هند اختیاردارد شرکای انرژی اش را برگزیند. سفارت مذکور گفت که ایران منتهای سعی خود را برای تامین امنیت تدارکات نفت به هند ازطریق پیشنهاد اقدامات متعدد انعطاف پذیربعمل خواهد آورد که در تجارت دوجانبه بخصوص صادرات هند به ایران تسهیلاتی را فراهم خواهد نمود.