هند و بریتانیا قراردادی را راجع به تبادل تجربه ها توسط حرفه گران به امضا رسانده اند.

 

هند و بریتانیا قراردادی را راجع به مبادله تجربه بوسیله حرفه گران قانونی و کارکنان دولتی برای تصفیه تنازعات به حضور دادگاه های متعدد به امضا رسانده اند. این قرارداد توسط وزیرقانون راوی شانکر پراساد و وزیرقانون بریتانیا دیوید گاوکه دردوران بازدیدش ازآن کشوردرهفته جاری درلندن به امضا رسید. این یادداشت تفاهم جویای افزایش همکاری دوجانبه درامور قانونی شده که چهارچوبی را برای توسعه همکاری بیشتری مابین حرفه گران قضایی و قانونی درهردو کشورازطریق مبادله تخصص فنی و تربیت فراهم خواهد نمود. هردو کشور همچنین مبادله اطلاعات درباره موضوعات کنونی حایزاهمیت بین المللی خواهند نمود. این یادداشت تفاهم درهفته گذشته توسط کابینه مرکزی به تصویب رسید.