هند دردرجه بندی بانک جهانی ششمین بزرگترین اقتصاد جهان شده است.

مشاور وزیربازرگانی  و صنعت سورش پرابو گفته است که هند درمسیر اقتصاد پنج تریلیون دلاری درطول پنج سال آینده و ده تریلیون دلاری در تقریباً شانزده سال تحت رهبری نخست وزیرنارندرا مودی قرار دارد. ضمن واکنش نسبت به آمار اخیربانک جهانی برای 2017 که درآن بانک مذکورحاکیست که هند ششمین بزرگترین اقتصاد درجهان شده، آقای پرابو گفت که این درنتیجه بسیاری ازاصلاحات ساختاری و اجتماعی  و اقتصادی امکان پذیرشده است. او گفت که مردم شاهد نتایج بیشتردرآتیه نزدیک خواهند بود. هند ازلحاظ تولید ناخالص داخلی شش درجه بالاترازفرانسه رسیده است. تولید ناخالص داخلی هند درسال 2017 بمیزان 2.597 تریلیون دلاررسیده درحالیکه تولید ناخالص داخلی فرانسه درهمان مدت بمیزان 2.582 تریلیون دلاربود. آمریکا برجسته ترین اقتصاد جهان می باشد و بدنبال آن چین ، ژاپن، آلمان و بریتانیا قراردارد.