میانمارکنفرانس صلح با یاغیان نژادی را گشایش داده است.

خانم آنگ سان سوچی رهبرمیانمارو فرمانده نظامی آنکشوردرروز چهارشنبه کنفرانس بزرگی را با نمایندگان گروه های اقلیت نژادی برای پیشروی درجهت صلح پایداربعد ازهفت دهه روابط کشیده و درگیری مسلحانه گشایش داد. خانم سوچی طی خطابه اش به شرکای این کنفرانس گفت که او نگران است که هرکدام تاخیردربرگزاری کنفرانس صلح می تواند فرصتی به مردمش برای حصول صلح را سوی تاثیربگذارد.

قراراست که سومین جلسه قرن بیست ویکم کنفرانس پانگلنگ تا پنج روزطول بکشد. این جلسه بدنبال جلسه ها دراوت 2016 و مه 2017 برگزارمی شود. آن جلسه ها دررفع نمودن اختلافاتی مابین دولت ، ارتش و گروه های یاغی نژادی که جویای حصول خود مختاری بزرگتربودند ، ناکام گردیده.

فرمانده ارشد نظامی ژنرال مین آنگ هلائینگ درروز گشایشی این کنفرانس در سخنرانی اش ازتمامی سهم داران درروند صلح خواستارشده که سریعانه به قراردادی به رسند . او نشان داده که هیچ تاخیری درروند صلح موجب عقب افتادگی عمران آنکشورخواهد بود.