دولت بریتانیایی تعداد سربازانش را درافغانستان تقریباً دوبرابر می سازد.

دولت بریتانیا بعد ازتقاضایی ازسوی آقای دونالد ترامپ ریاست جمهوی  ایالات متحده بخاطر تقویت به تلاش های جلوگیری ازوضعیت امنیتی ضعیف در افغانستان برای دوبرابرساختن تعداد سربازانش درآنکشورطراحی می کند. خانم ترزا می نخست وزیربریتانیا اعلام نموده که دولتش 440 سربازاضافی را به افغانستان اعزام خواهد نمود که تعداد سربازان بریتانیایی را تقریباً به 1100 سرباز برای کمک به سربازان افغانی درجنگ علیه جنگجویان طالبان و داعش خواهد رسانید.

آن سربازان اضافی درمیسیون تربیتی به رهبری سازمان ناتوموسوم به پشتیبانی قاطعی برای تربیت و معاونت نیروهای افغانی شرکت خواهند جست. آنها درکابل اساس خواهند داشت و هیچ نقش جنگی را ایفا نخواهند کرد. باید یادآوری شود که سربازان بریتانیایی عملیات جنگی را درسال 2014 میلادی به پایان رسانیده بودند.

این اعلامیه نخست وزیربریتانیا یک روز قبل از کنفرانس سران سازمان ناتودر بلژیک بعمل آمد.