وزیردفاع هند گفت که باوجود تحریمهای آمریکایی پیمان موشک تریومف اِس- 400 روسیه ادامه خواهد یافت.

خانم نیرمالا سیتا رامان وزیردفاع هند گفته است که  پیمان موشک دفاع هوایی تریومف اِس-400 با روسیه باوجود تحریمات آمریکایی برخرید وفروخت نظامی با مسکو ادامه خواهد یافت. خانم سیتا رامان دیروز دردهلی نو با گزارشگران گفتگومی کرد.

اوضمن اشاره ای به تحمیل قیودات آمریکایی برپیمانهای نظامی با روسیه گفت که این یک قانون آمریکایی نه که یک قانون سازمان ملل است و هند موقعیتش را نسبت به این قضیه به ایالات متحده ابلاغ نموده است.

وزیردفاع هند گفت که مناسبات دفاعی هند با روسیه چند دهه قدیمی است و دولت هند ازاین حقیقت امر ، هیئت کنگره آمریکایی را که اخیراً ازهند بازدید نموده ، آگاه ساخته است. او گفت که مذاکراتی با روسیه راجع به پیمان موشک مذکورتقریباً به مرحله نهایی رسیده است. وزیردفاع هند گفت که این ممکن است درطول دو نیم الی چهارسال بعد ازامضای آن باجرا درآورده شود.

نگرانیها درهند برسرقیودات آمریکایی علیه شرکتهای دفاعی بزرگ روسیه از جمله شرکت صادراتی روسوبرن وجود دارد چون ممکن است خریداری نظامی میلیاردها دلاربعلت آن تحریمات آمریکایی تحت تاثیرقراربگیرد.

ایالات متحده قیوداتی علیه روسیه را تحت قانون سرسخت بخاطرمیانجیگری اتهامی اش درانتخاباتی برای سمت ریاست جمهوری آمریکا درسال 2016 اعلام نموده بود.

هند خواهان خریداری سیستم های موشکی دوربرد بخاطرسرسخت نمودن مکانیسم دفاع هوایی اش بخصوص درامتداد مرزچهارهزارکیلومتری هند و چین می باشد.