ریاست جمهوری هند همکاری و همدستی میان انستیتوهای تحصیلات عالی را تحت فشار گذاشته است.

آقای رامنات کوویند ریاست جمهوری هند گفته است که دانش نمی تواند در سیلو رشد نماید و این ضروری است که هرکدام انستیتوی تحصیلات عالی در رشد همدیگرشرکت نمایند.

آقای کوویند درحین خطاب به جلسه اختتامیه رؤسا، مدیران وسران 19 انستیتوی مرکزی تحصیلات عالی دیروزدرکاخ ریاست جمهوری گفت که هرکدام انستیتو دارای تاریخ غنی است و آنها محرک به تحقق رساندن اهداف اقتصادی و اجتماعی می باشند که هند برای فقرزدایی و درآمدن بعنوان یک کشور درآمد میانگین تعیین نموده است.

او گفت که این انستیتوها درهنگام توسعه دادن تخصصهای شان باید برای بیاد گرفتن ازهمدیگر با همدیگر همدستی و همکاری نمایند.