هند دردومین مسابقه کریکت بین المللی یک روزه امروز درلردز بمصاف انگلیس وارد میدان خواهد شد.

هند دردومین مسابقه کریکت بین المللی یک روزه امروز درلردز بمصاف انگلیس وارد میدان خواهد شد. هند دراین مسابقه سری سه بازی اولین آن را بنفع خود بدست آورده بود. سومین و آخرین مسابقه یک روزه بین المللی در تاریخ 17 ژوئیه درلیدز بازی خواهد شد.