آمیت شاه رئیس حزب بی جی پی امروز ازحیدرآباد دیدن خواهد کرد.

آمیت شاه رئیس حزب بی جِ پی امروز جهت بررسی آمادگی حزب برای انتخابات عمومی سال آتی عازم حیدرآباد خواهد شد. نامبرده بازخوری از یکصد نفرتوسعه دهندۀ حوزه های انتخاباتی مجلس دراستان تلنگانا را کسب خواهد کرد و با حدوداً 50 رهبربی جِ پی ، آراِس اِس و سازمانهای مقدم حزب ملاقات خواهد کرد. آمیت شاه  نیزقرار است ملاقات ها را پشت دربهای بسته با 17 نفرمسئول بی جِ پی از حوزه های لوک سبا یعنی مجل مردمی پارلمان جلساتی بعمل آورد.