نارندرا مودی نخست وزیرهند سنگ بنیاد پروژه های متعدد توسعه ای را در اوتارپرادش طی بازدید دو روزه خود بزمین خواهد نهاد.

نارندرا مودی نخست وزیرهند بازدید دوروزه خود را از امروز از ازایالت اوتار پرادش آغازمی کند و بنیاد پروژه های متعددی توسعه را در بخشهای اعظم گره، واراناسی و میرزاپور بزمین خواهد نهاد. مودی امروز سنگ بنیاد بزرگراه 340 کیلومتری طولانی پوروانچل دراعظم گره را بزمین می نهاید. این جاده شهرهای متعدد مهم و تاریخی شرق اوتارپرادش ، شامل بارا بنکی، آمیتی، سلطان پور، فیض آباد، آمبدکارنگر، اعظم گره ، مئو و غازی پور را با شهر پایتخت آن ایالت متصل خواهد ساخت. بعد از تکمیل بزرگراه دهلی به شهرها و شهرستانهای متعدد عمده اوتار پرادش از نوئیدا درغرب به غازی پور درشرق متصل خواهد شد. نخست وزیر درواراناسی سنگ بنیاد پروژه های مهم به ارزش بیش از 9000 میلیون روپیه بزمین می نهاید و آنرا به ملت اهدا خواهد کرد. او نیز سنگ بنیاد یک مرکز کنوانسیون بین المللی را درشهرمقدس واراناسی بزمین می نهاید. طی یک رویداد دیگری سروزیریوگی آدیتیا نات کتابی را بعنوان میری کاشی یعنی ” کاشی من” را در حضور نخست وزیر رونمایی خواهد کرد. نخست وزیر فردا از میرزاپور دیدن خواهد کرد و پروژه کانال بنساگر را به ملت اهدا می کند. این پروژه یک ترفیع عظیمی را به آبیاری منطقه فراهم خواهد نمود و برای کشاورزان بخشهای میرزاپور و اله آباد بسیار سود مند خواهد بود. مودی نیز سنگ بنیاد دانشکده پزشکی میرزاپور را بزمین خواهد نهاد. او 108 مرکزداروی عمومی را درآن ایالت افتتاح می کند و یک پل بر رودخانه گنگ بر بالوگات و چونار به مردم اهدا می کند که اتصال پذیری میان میرزا پور و واراناسی را تسهیل خواهد بخشید.