سوشما سواراج وزیرامورخارجه هند بازدید دوروزه از ماناما را جهت بعهده گرفتن ریاست مشترک دومین کمیسیون عالی با همتای بحرینی خود آغازمی کند.

خانم سوشما سواراج وزیرامورخارجه هند از امروزیک بازدید دوروزه از ماناما را آغازخواهد کرد تا ایالت مشترک دومین کمیسیون عالی مشترک را با همتای بحرینی خود بعهده گیرد. سواراج طی بازدید مذکوریک ساختمان جدید مجتمعه سفارتخانه را افتتاح می کند و ازجامعه هندیان مقیم خطاب  خواهد کرد. او نیزملاقات  هایی را با رهبرسیاسی انجام خواهد داد. وزارت امورخارجه حاکیست که ازبازدید مذکورتوقعه می رود که فرصتی را جهت شناسایی زمینه های جدید همکاری میان دو کشور فراهم سازد.