مسیررشد امیدبخش هند

نویسنده: دکترلکا چاکرابُرتی

مترجم: محمودعالم ملک

برطبق آمار بانک جهانی سال 2017، هند پس از آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و انگلیس ششمین بزرگترین اقتصاد جهانی گردیده است. هند فرانسه را به هفتمین مقام رسانده است. تولیدات ناخالص محلی هند درمقابل 2.582 تریلیون دلار برای فرانسه 2.597 تریلیون دلار می باشد.

انگلیس پنجمین بزرگترین اقتصاد دارای یک تولید ناخالص محلی 2.62 تریلیون دلار آمریکایی می باشد که بیش از 25 میلیارد دلار آمریکایی هند است. با مسئله بغرنج بریکسیت یک امکان بزرگ وجود دارد که هند ممکن است در چندین ربع از انگلیس نیز تجاوز کند و می تواند درآتیه نزدیک پنجمین بزرگترین اقتصاد بشود. تحلیل و تجزیه کنندگان پیش بینی کرده اند که هند می تواند در تولیدات ناخالص محلی جزیی ازلحاظ دلار تا سال 2028 میلادی از آلمان وژاپن تجاوز کند و هند همچنین احتمال می رود یک اقتصاد شش تریلیون دلار– سومین بزرگترین اقتصاد درجهان در یک دهه آینده درآید.

پیش بینی های جدول انجمن اقتصادی سال 2018 میلادی که توسط مرکز تحقیقات تجارتی واقتصادی انتشار داده شده لندن همچنین پیش بینی کرده است که هند برای رسیدن به پنجمین بزرگترین اقتصاد جهانی از انگلیس وفرانسه تجاوز کند. سه کشور دیگری برزیل، ایتالیا و کانادا در زمرۀ ده کشور برجسته می باشند.

گزارش امکانات اقتصادیات جهانی که ماه گذشته توسط بانک جهانی منتشر شده حاکیست که هند احتمال می رود در سال 2018 میلادی به میزان 7.3 با درسال 2019و 2020 به میزان 7.5 رشد نماید. تخمینه آهنگ نرخ رشد بسیار بزرگ وخوش آیند است هنگامیکه با آهنگ نرخ رشد تولیدات ناخالص محلی 7.1 درصد درسال 2016 و محض 6.7 درسال 2017 میلادی مقایسه می شود.

این یک امرجالب توجه است که نرخ رشد هند درسال 2015 هشت ممیز دو درصد بود طوریکه گزارش بانک جهانی بسوی آن اشاره کرد. هند باید سیاستهای مالی و دارایی را بخصوص سرمایه گذاری عمومی همراه با استواری مالی دربازارها برای برگشت به رشد 8 درصد مستحکم سازد. براه اندازی رژیم مالیات کالاها وسرویسها واجرای قانون درماندگی و ورشکستگی روی تسهیل تجارت درهند درمدت طولانی یک تاثیر مثبت داشته است. گزارش صندوق بین المللی پول، دیدگاه اقتصادی جهانی نیز مسیر رشد هند را تخمین نموده است. برطبق گزارش صندوق بین المللی پول هند احتمال می رود درسال 2018 به میزان 7.4 درصد و درسال 2019 به میزان 7.8 درصد رشد نماید. تولیدات ناخالص محلی چین احتمال می رود تنها به میزان 6.6 درسال 2018 و 6.4 درصد درسال 2019 رشد نماید.

گزارشات به دولت مشورت داده است مالیات کالاها و سرویسها را آسان سازد و درآن اصلاح نماید تا اینکه نرخ رشد عالی برقرار نگهداشته شود. آنها همچنین برای پاکسازی جریان بحران ترازنامه دوتا یعنی قرض بنگاهی و داراییهای غیرفعال بخش بانک داری وهمچنین اصلاحات اراضی وکار برای رشد بهتر پیشنهاد کرده اند.

اگرچه هند بطور سریع رشد می نماید مسایل نابرابر درآمد باید حل وفصل شود. هند ازلحاظ درآمد سران بقرار آخرین آمار صندوق بین المللی پول در 126مین زمره قرار دارد. هند درحقیقت یک جمعیت 1.34 میلیارد می باشد. این که جمعیت هند احتمال می رود تا 2024 میلادی از چین تجاوز کند نیاز باید درسراسر ایالات درهند برای حصول مسیر رشد عالی همگرایی اقتصادی وجود داشته باشد.

علیرغم چالشهای متعدد این یک امر تشویق کننده ای است که هند به میزان تقریباً 7 درصد رشد می نماید هنگامیکه رشد اقتصادی جهانی قرار است تنها به میزان 3.1 درصد برای 2018 باشد. بانک جهانی تاکید نموده است که رشد اقتصادی بزرگ برای رفع فقر و فلاکت زیادی کافی نخواهد بود، طراحان سیاسی بزرگ باید روی افزایش حاصلخیزی و شراکت نیروی کار تمرکز داشته باشند.