آمیتاب باچان: ستارۀ درخشان همه کارۀ سینمای هند


تنظیم و تهیه کنندگان: شمس شیروانی و محمود عالم ملک