معالجه اماس کبدی ازطریق داروهای گیاهی درهند

نویسنده: دکتر مختاراحمد قاسمی

 نایب مشاور(یونانی) دروزارت آیوش هند 

گوینده: محمود عالم ملک