نیروهای امنیتی هند یک مخفیگاه تروریستی در بخش پونچ ایالت جامو وکشمیر این کشور را ورشکسته اند.

تیم های مشترک ارتش و پلیس بنابه سراغی درعملیات جستجویانه یک مخفیگاه سلاحها و مهماتی را  در کات پنجال نالا در ناحیه چهاپریان واقع در ایالت جامو وکشمیر هند ورشکسته اند. سلاحهای نهفته شامل یک تفنگ اِ کِ ۵۶ با سه خشاب اسلحه، یک تفنگ ۶۲.۷ اصل خارجی، ۴ طپنچه و ۷ خشاب خالی، یک هفت تیر روالور، ۴ خشاب خالی اِ کِ ۴۷، ۱۴نارنجک،  ۲۷۳ دور تفنگ اِ کِ ۴۷، ۹۷ دور تفنگ اِ کِ ۵۶، ۳۱ دور طپنچه و انبار مانند جنگی می باشد.