تعداد تلفات جانی بعلت باران شدید و ریزش خاک در ایالت کرالای هند به ۲۲ نفر رسیده است.

تعداد کشته شدگان در باران و ریزشهای زمینی سنگین در ایالت کرالا به ۲۲ نفر رسیده است. برطبق منابع اتاق کنترل فاجعه از جمله هلاک شدگان مجموع، یازده نفر در یک ریزش زمینی بزرگ در ادوکی پنج دربخش مالاپورام شمالی، دو تن دیگر در کنّور، سه در وایاناگ و یک دربخش کوزی کود بهلاکت رسیدند. بقرار گزارش پنج تن دیگر مفقودالاثر می باشند. وضع آماده باش به مردم بر سواحل رودخانه ها دربخشهای اثر دیده صادر شده است. نیروی واکنش فاجعه ملی و ارتش در عملیات رفاهی به کار گذاشته شده اند. نخست وزیر نارندرا مودی با پینارای ویجاین سروزیر ایالت کرالا گفتگو کرد و وضع را ناشی از سیلها و ریزشها در قسمتهای مختلف ایالت بررسی نمود. نارندرا مودی همه نوع کمک احتمالی را به افراد اثر دیده پیشنهاد کرد.