پارلمان هند لایحه ترمیمی سال ۲۰۱۸ برای جلوگیریِ طبقات به ثبت رسیده پایین و عشایری از مظالم را به تصویب رسانیده است.

پارلمان هند لایحه ترمیمی سال ۲۰۱۸ برای جلوگیریِ طبقات به ثبت رسیده پایین و عشایری از مظالم را با تصویب آن باتفاق آرا در راجیا سبا مجلس سنای این کشور به تصویب رسانیده است. باید یاد آوری شود که لوک سبا مجلس مردم هند این لایحه ترمیمی را قبلاً به تصویب رسانیده بود.

این لایحه شرطی را برای جستن اجازه قبلی برای دستگیری آنهایی که برعلیه طبقات پایین مظالم می کنند، از بین برده است.

آقای تاورچاند گهلوت وزیر امور عدالت اجتماعی وتوانمندی در پاسخ به مباحثه ای راجع به این لایحه ترمیمی در راجیا سبا گفت که دولت هند متعهد به بهبودی و نگهداری از منافع طبقات پایین می باشد. او اظهار داشت که تحت این لایحه ترمیمی تدارکی برای تشکیل دادگاههای ویژه ای بخاطر شنوایی قضیه های مربوط به استبداد و مظالم علیه طبقات پایین وجود دارد. آقای گهلوت با اظهار این که عده ای از اقداماتی توسط دولت برای بهبودی جامعه طبقات ضعیف بعمل آورده شده است، آن  اتهامات احزاب مخالف را مسترد ساخته که این لایحه تحت فشاری درپارلمان ارایه نموده شد.

خانم کوماری سلجا از حزب کنگره قبلاً با آغاز نمودن مباحثه بعد از ظهر دیروز متهم ساخته که بزرگترین تعداد جنایتها علیه طبقات پایین و عشایری در ایالتهای تحت حکومت حزب باراتیا جاناتا رخ داده است.

دکتر کیرودی لعل مینا عضو پارلمان ازحزب باراتیا جاناتا خواستار نمایندگی بزرگتر طبقات پایین در هیئت قضایی عالی شده و برای از بین بردن سیستم کالجیم مطالبه نمود.