وزارت امورخارجه هند مبلغ کمک قانونی ومالی را برای زنان هندی ترک شده از شوهران ساکن در خارج ازکشور به ۴ هزار دلار آمریکایی افزوده است.

وزارت امورخارجه هند مبلغ کمک قانونی ومالی را برای زنان هندی ترک شده از شوهران ساکن در ۱۳ کشور خارجی بنرخ ۴ هزار دلار آمریکایی فی قضیه افزوده است.

آقای وی کِ سینگ وزیر مشاور در وزارت امور خارجه در روز پنجشنبه باطلاع مجلس سنای این کشور رسانیده که خطوط راهنمایی صندوق رفاهی جامعه هندی به هدف فراهمی کمک مالی و قانونی توسط میسیونهای هندی به زنان ازدواج شده با شوهران ساکن درخارج از کشور درماه سپتامبر ۲۰۱۷ تجدید یافته بود.

قبلاً این مبلغ کمک مالی محض محدود به ۳ هزار دلار آمریکایی فی قضیه در کشورهای پیشرفته و ۲ هزار دلار آمریکایی فی قضیه درکشورهای روبه توسعه بوده.

وزیرنامبرده گفت که این مبلغ کمک مالی به وکیل دادگستری درخواست کننده یا انجمن جامعه هندی، سازمان زنان و سازمان غیردولتی مربوطه بخاطر کمک به زنان در رابطه با به ثبت رساندن دادخواست نامه های شان در دادگاهها فراهم نموده می شود. او افزود که درطول چهارسال گذشته، ۴۳ زن از این کمک مالی و قانونی در ۱۳ کشور بشمول ایالات متحده، انگلستان، افغانستان، کلمبیا و سودان سود برده اند.