یک فورم سیاست جدید که درانگلستان بوجود آمده قرار است شراکتهای نگهداری بهداشت را مابین هند وانگلیس و همچنین مشخص سازی زمینه های پژوهش جدید و سرمایه گذاریها افزایش بدهد.

یک فورم سیاست جدید که درانگلستان بوجود آمده قرار است شراکتهای نگهداری بهداشت را مابین هند وانگلیس و همچنین مشخص سازی زمینه های پژوهش جدید و سرمایه گذاریها افزایش بدهد. فورم سیاست نگهداری بهداشت هند و انگلیس انجمن پزشکان هندی الاصل بریتانیا که در روز چهارشنبه در کمیسیون عالی هند براه انداخته شده از سهم تقریباً ۶۰ هزار پزشک هندی الاصل به ابتکارات نگهداری بهداشت نفوذ و خدمات بهداشت ملی با کمک مالی انگلیس درهردو کشور مهار خواهد کرد. فورم جدید انجمن پژشکان هندی الاصل بریتانیایی به هدف تاسیس یک شبکه پزشکان آزموده، طراحان و شرکت پردازان جهت مشورت و کمک عملی به سرویسهای بهداشت در دوکشور می باشد.