مجلس مردم ترمیمات را در لایحه های جبران مالیات بر کالاها و سرویسهای مرکزی، مالیات بر کالاها و خدمات متحد، و مالیات برکالاها و سرویسها را تصویب می کند.

مجلس مردم لایحه ترمیم مالیات بر کالاها و سرویسهای مرکزی، لایحه ترمیم مالیات بر کالاها و خدمات متحد، لایحه ترمیم قلمروهای مرکزی و لایحه ترمیم مالیات برکالاها و سرویسهای جبران به ایالات تصویب نموده است. چهار لایحه جویای ترمیم قوانین مالیات برکالاها و سرویسها برای آسانتر ساختن فورم بازگشت و در آوردن برگشت در آستانه ای برای حصول طرح فرمول به ۱.۵ کرور روپیه می باشد.