آقای رامنات کوویند رئیس جمهور هند امروز یک کنفرانس را راجع به یک محصول و یک بخش در لکهنو پایتخت ایالت اوتارپرادش این کشور گشایش خواهد داد.

رئیس جمهور هند رامنات کوویند رئیس جمهور هند امروز یک کنفرانس را راجع به یک محصول و یک بخش در لکهنو پایتخت ایالت اوتارپرادش این کشور گشایش خواهد داد.  کنفرانس سران سه روزه به هدف افزایش شرکتهای کوچک، خیلی کوچک و متوسط همراه با علامت گذاری فرآورده های ویژه هریک بخش ایالت می باشد. رئیس جمهور همچنین اوراق تصویب وام ۱هزار ۶ کرور روپیه را به منفعت برندگان طرح یک بخش یک فرآورده توزیع خواهد کرد. وی همچنین یک کیسه ابزار را به ۷۸ شرکت پرداز و صنعت گر سه بخش فراهم خواهد ساخت. سودبرندگان طرح  یک بخش یک فرآورده از واراناسی، گورکپور، مراد آباد، آگرا و کانپور همچنین تجربیات شان را با رئیس جمهور سهم خواهند کرد.