اجای جایارام، ریتوپارنا داس و میتون مانجونات از هند در روز پنجشنبه وارد مسابقات ربع نهایی بدمینتون آزاد ویتنام در شهر هوچی مین شده اند.

اجای جایارام، ریتوپارنا داس و میتون مانجونات از هند در روز پنجشنبه وارد مسابقات بدمینتن آزاد کانادا در شهر هوچی مین شده اند.

جایارام که به اوج رتبه بازیکن ۱۳ رسیده ایگور کویلهو از برازیل را با ۲۲ در برابر ۲۰ و ۲۱ در برابر ۱۴ و ریتو پارنا قهرمان ملی اسبق هند سونگ شویون بازیکن نمره ششم چین را با ۲۱ در برابر ۸ ، ۲۱ در برابر ۱۳ و ۲۱ در برابر ۱۹ شکست دادند.

مانجونات جوانسال که درماه گذشته وارد مسابقه نیمه نهایی آزاد بدمینتون روسیه شده بود آدول راچ نامکول از تایلند را با ۱۸ در برابر ۲۱ ، ۲۱ در برابر ۱۳ و ۲۱ در برابر ۱۹ شکست داده وارد مسابقه آزاد ربع نهایی ویتنام شد.