وزیرکشوردولت هند راجنات سینگ وضعیت جریان سیل درکرالا را خیلی وخیم توصیف نموده ویک امداد فوری یک هزارمیلیون روپیه ای را اعلام نموده است.

دولت مرکزی برای همۀ کمک ممکنه به کرالا برای مقابله با چالشهای ناشی ازجریان سیل بی سابقه دراین ایالت اطمینان داده است. راجنات سینگ وزیر کشور مرکزی دولت هند ضمن  گفتگو باخبرنگاران درفرودگاه کوچی پس ازانجام معائنه هوایی بخشهای ایدوکی و ایرناکولام وضعیت سیلاب دراین ایالت را خیلی وخیم قلمداد نمود. وزیرکشوردرمعائنه هوایی نواحی سیل زده همراه سروزیراین ایالت پینارایی ویجایان، وزیرسیاحت آلفوس کانناتانام و دیگران بوده. آقای سینگ بعداً دریک سری تویتها گفت که دولت مرکزی وزیرسیلاب را بدقت تحت نظارت قرارمی دهد. اویک امداد یک هزارمیلیون روپیه ای را پس ازارزیابی خسارات که خیلی طول خواهد کشید اعلام نموده. وزیرکشور ازهمه احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی و فرهنگی خواستارشده  که با حکومت ایالتی درکاهش مصایب مردم همکاری نمایند.