پاکستان بعنوان حسن نیتی ۲۶ نفرازماهیگران هندی را اززندانش رها ساخته است

بقرارگزارشات رسانه های گروهی، پاکستان یک روزقبل ازاجلاس اول پارلمان جدید التشکیل بخاطرآغازتحویل اقتداربه دولت تازه بعنوان حسن نیتی ۲۶ نفرازماهیگران هندی را از زندانش رها ساخته است

این ماهیگران هندی به اتهام تخلف ورزی ازمرزدریایی پاکستان توسط مسئولین این کشوردستگیرنموده شده بودند. گزارشات حاکی اند که آنها اززندان مالیر کراچی به ایستگاه راه آهن کانت انتقال یافته اند و ازآنجا به لاهوربرده خواهند شد.

گزارش مذکورمضافاً حاکیست که این ماهیگیران هندی امروز به مامورین مرزهند درمرز واگاه تحویل داده خواهند شد

هند و پاکستان پیا پی ماهیگران همدیگر را دستگیرمی نمایند چون هیچ نشانگذاری وضوح مرزدریایی دربحرعرب وجود ندارد و این ماهیگیران قایق های مجهزبا تکنولوژی برای دانستن محل دقیق شان ندارند