پیوش گویال وزیرراه آهن هند اختصاص پنجاه درصد برای زنان را برای استخدام درنیروی تحفظ راه آهن اعلام نموده است.

پیوش گویال گفته است که دراستخدام نیروی تحفظ راه آهن پنجاه درصد شغل و کاربرای زنان اختصاص داده خواهد شد. آقای گویال دیروزضمن افتتاح پروژه های متعدد راه آهن درپاتنا گفت که درنیروی تحفظ راه آهن تقریباً ده هزار شغل و کاربوجود آورده خواهد شد. اوگفت که روند استخدام برای نگهداری فرانمایی کاملاً بوسیله کامپیوتر انجام داده خواهد شد. وزیرنامبرده همچنین گفت که دوربینی های عکاسی مداربسته درشش هزار ایستگاه راه آهن و قطارهای مهم نصب خواهند شد.