تمرین بالباس کامل جشن گیریهای سالروز استقلال امروز درقلعه سرخ انجام داده خواهد شد.

تمرین بالباس کامل جشن گیریهای سالروز استقلال امروز درقلعه سرخ انجام داده خواهد شد. این تمرین دارای قیودات ترافیک مانند سالروزاستقلال خواهد بود. پلیس ترافیک دهلی درمشورت خود گفت که جاده ها برای ترافیک عمومی ازساعت پنج الی نه صبح درنیتاجی سوباش مارگ، خیابان لوتیان، خیابان شیاما پرادسا موکرجی، خیابان چاندنی چوک، خیابان نیشاد راج  و خیابان ایسپلانده و جاده مربوط به آن مسدود خواهد بود. ترافیک و وسایل نقلیه درطول دو روز به بعضی ازجاده های دیگر منتقل خواهد شد.