یک سربازارتش درجمووکشمیردریک انفجاردرناحیه حاجی پیربخش اوری شمال کشمیردرامتداد خط کنترل دربخش بارامولا کشته شد.

یک سربازارتش درجمووکشمیردریک انفجاردرناحیه حاجی پیربخش اوری شمال کشمیردرامتداد خط کنترل دربخش بارامولا کشته شد. منابع محلی حاکیست که این انفجار درنزدیکی پاسگاه رستم درناحیه حاجی پیردرعصر گذشته بوقوع پیوست که درآن این سربازشدیداً مجروح شده بود. او بعداً دریک مرکزپزشکی نزدیک براثرجراحت وارده جان به جان آفرین سپرد. منابع پلیس حاکیست که ماهیت این انفجارمعلوم نموده می شود.