وزارت بازیها دسته ۸۰۴ عضوی بازیکنان هندی برای بازیهای آسیایی را که دراندونزی صورت خواهد گرفت به تصویب رسانده است.

وزارت بازیها دسته ۸۰۴ عضوی بازیکنان هندی برای بازیهای آسیایی را که دراندونزی صورت خواهد گرفت به تصویب رسانده است. وزارت مذکورهمۀ ورزشکاران ومقامات توصیه شده توسط انجمن المپیک هند را به این شرط به تصویب رسانده که فقط چهل و نه مقام می توانند قسمتی ازاین دسته با هزینۀ فدراسیونهای مربوطه شان باشند.

دولت هزینه ۵۷۲ ورزشکار، ۱۸۳ افسر، ۱۱۹ مربی و ۲۱ پزشک و متخصصین امراض جسمانی و ۴۳ افسراضافی دیگر را تحمل خواهد نمود.