کره های شمالی وجنوبی مذاکرات پایه عالی راجع به سومین کنفرانس رهبران شان بعمل می آورند

مقامات ارشد کره های شمالی و جنوبی برای تعیین تاریخ و محلی برای سومین کنفرانس سران مابین مونجای اِن رئیس جمهوره کره جنوبی و کیم جونگ اون رهبرکره شمالی امروز تشکیل جلسه می دهند. این مذاکرات دریک ساختمان تحت کنترل کره شمالی دردهکده مرزی پانمون جوم برگزارمی شود

این هردو رهبردرماه آوریل یک جلسه بسیارمشتهرملاقات نموده بودند. سپس آنها مذاکرات غیررسمی را درماه مه بعمل آوردند. آنها درآن هنگام برای تشکیل جلسه آینده درپیونگ یونگ بتوافق رسیده بودند

این جلسه دروسط تنش روزافزون راجع به عدم هسته ای سازی کره شمالی تشکیل می یابد که بدنبال ملاقات آقای کیم با رئیس جمهور دونالد ترامپ در ژوئن درسینگاپوربرگزارمی شود