قراراست هند دومین میسیون قمری اش موسوم به چندرایان-۲ را درسوم ژانویه سال آینده براه بیاندازد

هند دومین میسیون قمری اش موسوم به چندرایان-۲ را برای فرونشینی آن به سطح قمردرسوم ژانویه سال آینده براه خواهد انداخت. کِ سیوان رئیس سازمان تحقیق فضایی هند درگفتگو با خبرنگاران دربنگالورو گفت که سازمان تحقیقات فضایی هند قصد دارد که این میسیون را درتاریخ سوم ژانویه سال آینده براه بیاندازد اما پنجره ای برای فرونشستن آن به سطح قمرتا ماه مارس سال ۲۰۱۹ بازاست

این میسیون چندرایان-۲ بارزش ۸۰۰۰ میلیون روپیه ای بعد ازطول یک دهه بدنبال رسایی هند به مدار قمری درهشتم نوامبر۲۰۱۸ با چندرایان-۱ براه انداخته می شود