ست وزیرهند نارندرا مودی گفت که سریلانکا برای هند همیشه یک کشور ویژه بوده است و همینطور خواهد ماند

هند اولین دسته بیشترازچهارصد خانه را که برای مردم هندی الاصل دراستان مرکزی سریلانکا ساخته شده، به تحویل آنکشورداده است. دهلی نوقبلاً ۴۶ هزار خانه را دراستانهای جنگ زدۀ شمالی و شرقی این کشورجزیره ای ساخته است. چهارهزارخانه دیگربرای کارگران کاشتکاری دراستان مرکزی و یو وی اِ تحت ساختمان قراردارند. نخست وزیرنارندرا مودی خطاب به دریافت کنندگان اولین دسته این منازل درناحیه نواره ایلیا دراستان مرکزی سریلانکا ازطریق یک پیام ویدیویی گفت که سریلانکا همیشه برای هند حایزاهمیت بوده و همینطور خواهد ماند. نخست وزیرسریلانکا رانیل ویکرما سینگه که بدین مناسبت مهمان خصوصی بوده ازدولت هند برای این کمک امتنان و تشکر نمود