صندوق بین المللی پول ازهند بعنوان یک منبع رشد برای اقتصاد جهانی تحسین و ستایش می نماید

نویسنده: جی سرینیواسان

مترجم: دکتراحمدعلی

صندوق بین المللی پول گفته است که سیاست اقتصاد بزرگ وابسته به ثبات هند وپیشرفت راجع به اصلاحات ساختاری بطورمداوم با بهبودی درحال جریان برهبری یک افزایش سرمایه گذاری به ثمرمی رسد. صندوق بین المللی پول درگزارش ارزیابی سالانه اش درقبال اقتصاد هند که درهفته گذشته پس از اجلاس هیئت صندوق بین المللی پول درواشنگتن صادرگردیده ازهند برای منظره اقتصادی سازگاراینکشورتحسین و ستایش نموده است.

رشد هند درسال مالی کنونی بعلت سرمایه گذاری محکم و مصرف خصوصی فراوان درسال مالی کنونی بمیزان ۷.۳ درصد ودرسال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ بمیزان ۷.۵ درصد پیش بینی شده است. رئیس ماموریت صندوق بین المللی پول برای هند رانیل سالگادو ضمن توصیف نمودن اقتصاد هند ۲.۶ تریلیون دلاری بعنوان یک سرآغازبزرگی گفت که هند اکنون دراقدامات تساوی قدرت خرید یک سهم تقریباً پنجاه درصد رشد جهانی کامل را دارد. هند ازلحاظ نقطه نظر صندوق بین المللی پول یک سرچشمه بزرگ رشد جهانی است. آقای سالگادو گفت که هند یک منبع رشد برای اقتصاد جهانی برای سه دهه آینده می باشد و تقریباً می تواند بمنزله اقتصاد جهانی باشد که باری چین با آن برخوردار بوده است. او درزمینه ازسه ابتکارعمل ازقبیل مالیات برکالاها وخدمات ، کد رستگاری و ورشکستگی بانکی وچهارچوب مورد هدف تورم رزرو بانک هند تذکرداده.

صندوق بین المللی پول ازمالیات برکالاها وخدمات تحسین و ستایش نموده چون این برای اولین باربا کاهش موانع داخلی در راه تجارت یک بازارملی متحده را مستحکم نموده است. این طوراینکشوربطورموثریک قرارداد تجاری آزاد را برای یک بازاربیشتراز۱.۳ میلیارد نفربوجود آورده است. این انتظار می رود حجم فعالیت اقتصادی را که دربخش رسمی اقتصاد روی می دهد و منجربه کیفیت بهترو شغل و کارمعتبرترمی شود، بالا ببرد. درنتیجه مالیات برکالاها وخدمات باید نیروی تولید را بهترنماید و رشد استعداد متوسط را افزایش بدهد ودرعین حال به دولت فرصتی می دهد تا هزینۀ بسیارمورد لزوم اجتماعی و زیربنایی را برای بهبودی کیفیت زندگانی میلیونها نفرافزایش بدهد.

هیئت مدیران صندوق بین المللی پول ازاصلاحات بخش مالی هند تذکرداده که ازطریق تسریع پاکسازی بانک وترازنامه های شرکتی محفوظ بوده. آنها خاطرنشان ساختند که بطورمتوسط این منظره بطورمداوم با سیاست مالی بزرگ و ساختاری دولت به بهبود خواهد گرائید که به آن برای کمک در تقویت رشد فراگیروافزایش منافع جمعیتی ترجیح داده می شود. صندوق بین المللی پول با بیان اینکه ذخایرارزخارجی عالی وجریان سرمایه گذاری خارجی مستقیم قوی، درجلوگیری ازآسیب پذیرهای خارجی کمک نموده است وهمینطور به این حقیقت امرتاکید نموده که خطرات خارجی کلیدی قیمتهای نفت جهانی عالی و کمبودهای درآمد سنگین و تاخیردررفع مسایل دوگانه درازنامه بانک شرکتی درماه های اخیررو به توسعه نهاده است. همین طور این توصیه مستقیم صندوق بین المللی پول که اکنون هند کارهای شایانی را انجام خواهد داد، رشد را تقویت داده است.

صندوق بین المللی پول دراین زمینه برای تحکیم مالی مداوم برای کاهش سطوح وام دولتی توصیه نموده که ازطریق آسان سازی ساختارمالیات بر کالاها و خدمات امکان پذیرشده است. چون فاصله بازده هند به پایان می رسد و تورم رو به افرایش می نهد سیاست پولی نیازمند سخت گیری تدریجی بیشتر می باشد. رزرو بانک هند با تطابق نرخ بانکی بیست و پنج پوائنت اساسی دوبار درماه ژوئن و اوت پس ازیک موج طویل سیاست پولی بی طرف با احتیاط گامزن است.

بهرحال تحلیل و تجزیه گران احساس می کنند که بعضی ازموانع موجود در راه اقتصاد داخلی لزومی دارد ازبین برده بشوند. لزوم اصلاحات دراقتصاد هند ازجمله بازارکارو اصلاحات زمینی و بازارفرآوردها وجود دارد. این ممکن است رشد و سرمایه گذاری، استخدام و نیروی تولید را تسریع نماید. این خیلی عالی است که گزارش صندوق بین المللی پول برای ابتکارهای عمل که تابحال انجام داده شده تشویق آمیزمی باشد.