خطابه عالی جناب رامنات کوویند رئیس جمهورهند به ملت درآستانه ۷۲مین سالروزاستقلال این کشور.

مترجم وگوینده: شمس شیروانی